Nasze usługi

     Głównym zadaniem firmy "MAJOR DOMUS" jest efektywna realizacja celów Właścicieli nieruchomości:
dbanie o atrakcyjność obiektu i satysfakcjonujący poziom kosztów jego utrzymania.
     Współpracujemy z wykwalifikowanymi firmami, świadczącymi usługi z zakresu prac remontowo-budowlanych, konserwacji instalacji, dźwigów, wywozu nieczystości stałych, pielęgnacji zieleni, dezynsekcji i deratyzacji.

W ramach zarządzania i obsługi księgowej firma "MAJOR DOMUS" oferuje m.in.:

> opracowanie rocznego planu gospodarczego,

> rejestrowanie wspólnoty w oparciu o udzielone pełnomocnictwa,

> zawieranie umów o dostawę energii elektrycznej, energii cieplnej, zimnej wody, wywozu nieczystości oraz kontrolę wykonywania warunków umowy,

> występowanie w imieniu właścicieli lokali przed organami administracji państwowej i samorządowej, osobami fizycznymi i prawnymi w sprawach dotyczących nieruchomości,

> zwoływanie oraz prowadzenie zebrań wspólnoty,

> opracowywanie uchwał i innych aktów prawnych wspólnoty (regulaminów, statutów),

> kontrolę pracy osób i firm obsługujących nieruchomość (utrzymujących porządek i czystość na terenie nieruchomości, konserwatorów, wykonawców prac remontowych i modernizacyjnych),

> zlecanie przeglądów i kontroli elementów budynku (w oparciu o warunki określone przepisami Prawa Budowlanego),

> zlecanie usunięcia awarii i kontrola wykonania prac,

> prowadzenie dokumentacji technicznej, w tym książki obiektu budowlanego,

> prowadzenie obsługi bankowo-księgowej w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy,

> prowadzenie ewidencji poszczególnych lokali,

> ubezpieczenie części wspólnych nieruchomości,

> regulowanie opłat publicznoprawnych przynależnych do obsługi części wspólnych,

> przechowywanie i archiwizowanie dokumentów wspólnoty,

> wykonywanie innych, nie wyszczególnionych czynności (według indywidualnych uzgodnień),

> pełną obsługę wspólnot w zakresie finansowo-księgowym i administracyjnym, poprzez odrębne dla każdej wspólnoty programy informatyczne,

> prowadzenie praktyk zawodowych dla przyszłych zarządców.